از اهداف اصلی این کنفرانس بررسی و ارائه موضوعات جدید مرتبط با حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، راه کارهای بهبود شبکه قدرت، ارتقا استانداردهای حفاظت شبکه، آشنائی متخصصان با موضوعات روز، تبادل تجربیات علمی و عملی، افزایش همکاری عمیق تر محققین و منخصصین در زمینه حفاظت و کنترل سیستم های قدرت می باشد.