برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آموزش مدل سخت افزاری شبکه
1394-10-28 08:30-12:00
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 50 دلار
اساتید 800,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال 75 دلار
عضو IEEE 800,000 ریال 50 دلار
1 تیم پروفسور محسنی
2 تحلیل سه مورد حادثه شبکه برق ایران
1394-10-28 08:30-12:00
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 50 دلار
اساتید 800,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال 75 دلار
عضو IEEE 800,000 ریال 50 دلار
2 آقایان مهندس ایوب زاده، مهندس عابد رشیدی، دکتر جعفریان و مهندس عاقلی
3 نحوه تست های پیشرفته رله های حفاظتی با تکیه بر DCS
1394-10-28 14:00-17:30
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 50 دلار
اساتید 800,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال 75 دلار
عضو IEEE 800,000 ریال 50 دلار
0 مهندس بیاتی، مهندس خدایی، دکتر رضوی
4 تست حالت گذرای رله های حفاظتی
1394-10-28 14:00-17:30
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 50 دلار
اساتید 800,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال 75 دلار
عضو IEEE 800,000 ریال 50 دلار
6 دکتر مجید صنایع پسند، دکتر داورپناه، مهندس دباغ
5 اتوماسیون و استاندارد IEC61850
1394-10-29 08:30-12:00
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 0 دلار
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال 0 دلار
0 مهندس بابک میرشاهی
6 تاثیرات تولیدات پراکنده در حفاظت شبکه های توزیع
1394-10-29 14:00-17:30
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال 0 دلار
شرکت کننده آزاد 2,500,000 ریال 0 دلار
1 دکتر عسگریان