نشست های تخصصی
1394-09-15

نشست تخصصی اول بعدازظهر روز سه شنبه با عنوان " رویکرد ترکیبی سیستم های حفاظتی همراه با کنترل، اتوماسیون و مخابرات در شبکه های هوشمند" با حضور مدیران صنعت برق برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی دوم بعدازظهر روز چهارشنبه با عنوان" سامانه اندازه گیری فازوری (PMU): تجربیات، کاربردها و آینده آن" با حضور مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار خواهد شد.