برای ثبت نام شرکت در کنفرانس، اساتید، دانشجویان و مهندسین عزیز باید بر اساس تعرفه های موجود، هزینه شرکت در کنفرانس را به شماره حساب زیر به صورت دستی یا الکترونیکی واریز کرده و اسکن مشخصات پرداخت خود را همراه با اسکن کارت استادی یا دانشجویی یا IEEE (برای برخورداری از تخفیف) به ادرس ایمیل pspc.conf@ut.ac.ir بفرستند تا وضعیت شرکت آن ها در کنفرانس مورد تایید قرار گیرد.

شماره حساب: 5225429137

نام: دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

بانک ملت شعبه دانشگاه تهران