برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-10-20
1,000,000 ریال
75 دلار
پس از تاریخ 1394-10-20
2,500,000 ریال
125 دلار
2
تا تاریخ 1394-10-20
1,000,000 ریال
75 دلار
پس از تاریخ 1394-10-20
2,500,000 ریال
125 دلار
3
تا تاریخ 1394-10-20
2,000,000 ریال
125 دلار
پس از تاریخ 1394-10-20
4,400,000 ریال
250 دلار
4
تا تاریخ 1394-10-20
1,000,000 ریال
75 دلار
پس از تاریخ 1394-10-20
2,500,000 ریال
125 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.